Trang chủ | Liên hệ  
 
Thông báo danh sách vã mã lớp CN15

Danh sách và mã sv lớp CN15-DLA (Quản trị du lịch và dịch vụ tiếng Anh)

Danh sách và mã sv lớp CN15-DAA (Quản trị tổ chức chuyên sâu Quản trị dự án)

Danh sách và mã sv lớp CN15-DLF (Quản trị du lịch và dịch vụ tiếng Pháp)

Danh sách và mã sv lớp CN15-MAR (Quản trị marketing và bán hàng)

Danh sách và mã sv lớp CN15-MPP (Quản trị marketing và phân phối)

Danh sách và mã sv lớp CN15-NSA (Quản trị tổ chức chuyên sâu Quản trị nhân sự)

Danh sách và mã sv lớp CN15-NTA (Ngân hàng - Tài chính)

Danh sách và mã sv lớp CN15-STA (Khởi nghiệp)

Danh sách và mã sv lớp CN15-TNA (Tài chính - Ngân hàng -Bảo hiểm)


 
Thông báo thu học phí học kỳ 1 khóa 14 năm học 2018-2019

Chi tiết thông báo

 
THÔNG BÁO

                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ