Trang chủ | Liên hệ  
 
                                        Thông báo số 80/TB-DHTM 

            (v/v: Thực hiện phòng, chống và ứng phó với dịch COVID – 19) 

     Thông báo số 80/TB-DHTM v/v: Thực hiện phòng, chống và ứng phó với dịch COVID – 19

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA (DÀNH CHO NGƯỜI HỌC)

 
 
THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 16,17 năm học 2020-2021)

Chi tiết thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 16,17 năm học 2020-2021


 
 
THÔNG BÁO

(Lịch thi học kỳ I năm học 2020 - 2021)

Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Khóa 16)

Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Khóa 17)

Lịch thi đợt 2 học kỳ 1 năm 2020-2021 (Khóa 15)

 
 
THÔNG BÁO

(Quy định miễn học và miễn học phí học phần ngoại ngữ)

Quy định miễn học và miễn học phí học phần ngoại ngữ

 
 
THÔNG BÁO

                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
 
THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ)

Chi tiết Thời khóa biểu học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ

 
 
THÔNG BÁO

(Danh sách sinh viên lớp hành chính)

Chi tiết danh sách sinh viên lớp hành chính

 
 
THÔNG BÁO

(V/v: Đăng ký thi chuyển giai đoạn và ghi danh vào năm thứ ba các lớp Cử nhân quốc tế khóa 16 và khóa cũ)

Chi tiết thông báo

 
                                                        THÔNG BÁO

                          DANH SÁCH CÁC LỚP CÓ SINH VIÊN
                               HỌC ONLINE TỪ 07/09/2020
 
                                         
                          Danh sách chi tiết các lớp có sinh viên tiếp tục học online từ 07/09/2020

 
THÔNG BÁO 

V/v: Đăng ký thi chuyển giai đoạn và ghi danh vào năm thứ ba
các lớp Cử nhân quốc tế khóa 16 và khóa cũ
                                                              
Thông báo thi chuyển giai đoạn năm thứ 3 khóa 16 


THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần qua mạng Internet
                                                              
Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần qua mạng Internet 


THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Trans phục vụ đào tạo trực tuyến cho Người học
                                                              
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA_DÀNH CHO NGƯỜI HỌC 


                                     THÔNG BÁO THỜI GIAN THI HẾT HỌC KỲ II

- Thời gian thi các học phần thi tự luận:
+ Ca 1: Bắt đầu từ 7h00
+ Ca 2: Bắt đầu từ 9h55
+ Ca 3: Bắt đầu từ 13h00
+ Ca 4: Bắt đầu từ 15h55

- Thời gian thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính:
+ Ca 2: Bắt đầu từ 8h30
+ Ca 3: Bắt đầu từ 10h00
+ Ca 4: Bắt đầu từ 12h35
+ Ca 5: Bắt đầu từ 14h15
+ Ca 6: Bắt đầu từ 15h45

 
 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ